fbpx

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://www.bajaialterfeszt.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó, továbbá a Kiwi Design Stúdió Bt. által szervezett Bajai Alterfeszt 2021.07.23-07.25 Magyar Alternatív Zenei Koncertek A Vízparton (a továbbiakban: „Bajai Alterfeszt” vagy „Fesztivál”) elnevezésű rendezvényre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Bajai Alterfeszt-re történő jegyvásárlással és/vagy a Fesztiválon történő részvétellel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja. A Kiwi Design Stúdió Bt. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF megjelenítésre kerül a Weboldalon. Az ÁSZF rendelkezéseitől továbbá a felek közös megegyezéssel egyedileg írásban eltérhetnek. A Kiwi Design Stúdió Bt. abból a célból hozza létre a jelen ÁSZF-et, hogy részletesen szabályozza különösen, de nem kizárólagosan a Fesztiválon való részvétellel kapcsolatos feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit, és egyéb a Fesztivállal összefüggő lényeges körülményeket. A Fesztivál vonatkozásában feleknek minősülnek a Fesztivál szervezői és a Fesztivál résztvevői (a résztvevők lehetnek a jegyvásárlók, a látogatók, a Fesztiválon fellépők, továbbá a Fesztiválon egyéb munkát végző személyek, a továbbiakban együtt: Felhasználók) A Bajai Alterfeszt helyszíne a Kagyló melletti füves terület Baján a Sugovica-parton a szabadstrand mellett.

Üzemeltető és Szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Kiwi Design Stúdió Bt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Donát utca 81.

Cégjegyzékszám: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, 07-06-004054

Adószám: 22053460-2-07

Elektronikus levélcím a Fesztivál vonatkozásában: bajaialterfeszt@gmail.com

  1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig hatályos. Az ÁSZF módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás Weboldalán ad tájékoztatást.

1.3. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A szerződéskötés lehetséges nyelvei: magyar, angol, német. A Felhasználóval megkötött szerződéseket a Kiwi Design Stúdió Bt. nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető pdf formátumban, és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

1.4. A jelen Weboldal Felhasználója, valamint a Fesztivál résztvevője fogyasztónak minősül, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  1. Szolgáltatás, jegyek

2.1. Az Üzemeltető a https://www.bajaialterfeszt.hu/ internetes cím alatt –kiskorúak számára a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint- bárki számára elérhető szolgáltatásokat nyújt a Fesztivállal összefüggésben (továbbiakban: Szolgáltatás).

2.2. A Felhasználó a Weboldal használatával nyilatkozik, hogy megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az Üzemeltető egyben a Szolgáltatás nyújtója is. (a továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató a szolgáltatást egyes részeit önállóan, alkalmazottai útján vagy alvállalkozó bevonásával látja el, melyhez a Felhasználó Weboldal használatával, illetve a Szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul.

2.3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy számára az ÁSZF elfogadása fizetési kötelezettséggel jár jegyvásárlás esetén. A jegyvásárlás a Fesztivál megbízásából jegyértékesítést végző TIXA Hungary Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., cégjegyzékszám: 04-09-012827, adószám: 24813064-2-04, továbbiakban: Jegyértékesítő) által működtetett rendszeren keresztül történik az alábbi elérhetőségen: https://tixa.hu/bajaialter, valamint a Fesztivál helyszínén, mely esetben készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetés lehetséges. A Jegyértékesítő rendszere Szolgáltató működésétől teljesen független. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő biztosítja a Fesztiválra elérhető jegyeket és bérleteket az általa üzemeltetett rendszerén keresztül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő saját általános szerződési feltételei alkalmazása mellett működik, melyet a Jegyértékesítő rendszerének igénybe vételével a Felhasználó elfogad. Felhasználó kijelenti, hogy a Jegyértékesítő általános szerződési feltételeit megismerte, megértette, elfogadta, és tudomásul veszi, hogy a Jegyértékesítő rendszerével, annak esetleges hibáival, működési rendellenességeivel kapcsolatban Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Jegyértékesítő általános szerződési feltételei az alábbi helyen érhetők el: https://tixa.hu/aszf

2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fesztivál bármikor megváltoztathatja a jegyek, bérletek és szolgáltatások vételárát. Ez alól kivételt képeznek azok, amelyek már megrendelésre, megvásárlásra kerültek.

2.5. A belépőjegyek szabadon átruházhatók azzal azonban, hogy az átruházó tájékoztatja az átvevőt a jelen ÁSZF-ről, és a Fesztivál igénybe vételének szabályairól. A belépőjegyek átruházásával Felhasználó kijelenti, hogy a tájékoztatást megtette, és az átruházásból eredő mindennemű felelősséget vállal, a Fesztivál szervezőit felelősség e körben nem terheli.

2.6 A megvásárolt jegyek, bérletek és egyéb szolgáltatások, termékek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából, a Felhasználó elektronikus levelezési rendszerében jelentkező bármely informatikai problémából, egyéb visszaélésekből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli, azért a Fesztivál szervezője nem felelős.

2.7. A Fesztiválon történő részvétel az első belépéssel, az első jegy érvényesítés alapján történik. Minden további jegy érvényesítési kísérlet érvénytelen, és a Fesztiválra történő bejutás ez esetben megtagadásra kerül. Az ilyen okból történő elmulasztása a Fesztiválnak olyan körülmény, amelyért sem Szolgáltató, sem Jegyértékesítő nem tartozik semminemű felelősséggel. Felhasználó felelőssége a jegye és bérlete megvásárlása, megőrzése, és a Fesztivál területére történő belépés érdekében megfelelő formában történő érvényesítése.

2.8. A jegy vagy bérlet érvényesítése akként történik, hogy a Fesztivál területén a Fesztivál területre történő belépés előtt a Fesztivál személyzete a jegy vagy bérlet érvényességét ellenőrzi, és amennyiben azt érvényesnek találja, úgy a jegy helyett karszalagot bocsát a résztvevő rendelkezésére.

2.9. Az adott jegy az érvényesítésekor a Fesztiválon a jegyben foglaltak szerinti jogosultságokat biztosító, a Fesztivál zárását követő 1 napig a Fesztivál tulajdona, és számára kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult a Fesztivál látogatására.

2.10. A Fesztivál részvételi feltételeit, és az igénybe vett biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő résztvevőt a Fesztivál biztonságos lebonyolítása illetve a Fesztiválon tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása, illetőleg az élet- és testi épség védelme érdekében a Fesztivál eltávolíthatja. Az ilyen eltávolítás esetén a Fesztivál kártérítésre nem kötelezhető, továbbá egyéb felelősséggel sem tartozik. A Fesztivál elállhat a szerződés teljesítésétől, és megtagadhatja a beengedést, ha Fesztivál résztvevője súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy egyéb szer hatása miatt van bódult állapotban, vagy viselkedésével egyébként zavarja a Fesztivál zavartalan lebonyolítását. A Fesztivál résztvevője a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a Fesztivál szervezőivel és a biztonsági szolgálattal, rendvédelmi szervekkel a jogszabályi keretek között maximálisan együttműködik, utasításaikat követi. A Fesztivál által szervezett programokon mindenki saját felelősségére vesz részt. A Fesztivál kizárja felelősségét a Fesztivál résztvevői által saját maguknak vagy egymásnak okozott esetleges károkból származó felelősségért, továbbá semmilyen egyéb felelősséget sem vállal a Fesztivál résztvevőinek magatartásáért, különösen, de nem kizárólagosan azokért, melyekkel a Fesztivál résztvevői esetlegesen egymásnak vagy saját maguknak hátrányt, sérülést okoznak (pl. alkohol vagy kábítószer fogyasztás, garázdaság, erőszakos magatartások, stb.). A Fesztivál résztvevője a részvétellel tudomásul veszi azt is, hogy a Fesztivál szervezője kizárólag a Fesztivál területén és a Fesztivál ideje alatt gondoskodik biztonsági szolgálatról és egyéb a személyi biztonságot védő megoldásokról, azonban a Fesztivál területén kívül, illetőleg a Fesztivál befejezését követően semmilyen további biztonsági intézkedést nem tesz.

2.11. A Fesztivál fenntartja a jogot a Fesztivál programjának megváltoztatására. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Fesztivált. A Fesztivál fenntartja a jogát, hogy az elmaradt Fesztivál helyett másik időpontban pótló Fesztivált biztosítson, ez esetben belépőjegyek nem kerülnek visszaváltásra.  A Fesztivál vagy a Fesztivál egyes programjainak esetleges elmaradásával vagy módosulásával kapcsolatos közleményeknek tartalmaznia kell a vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás vagy változás tényét és indoklását, a pótló Fesztivál tényét, időpontját, programját, pótló Fesztivál hiányában a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának.

2.12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, járvány (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a COVID-19 koronavírus járványt), súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felek hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Fesztiválra, mint egészre, mind a Fesztivál valamely programjára vagy szolgáltatására.

2.13. A Fesztivál területén – a Fesztivál bejárata előtti területet is ideértve – a Fesztivál előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle gazdasági-, kereskedelmi-, reklám-, vallási-, politikai tevékenység folytatása.

  1. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

3.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

3.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

3.3 Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

3.4 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználóval szemben a szükséges jogi lépéseket megtenni.

3.5. A Fesztivál bármely felületén megjelenő védjegyek, egyéb a Fesztivállal összefüggő szellemi termékek a Fesztivál, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket és  megoldásokat a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

3.6. A Fesztivál bármely felületén elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Fesztivált, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. Az így elérhető információkat és egyéb anyagokat a Fesztivál, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3.7. A Fesztivál valamennyi résztvevője a részvétellel kijelent, hogy elfogadja, hogy tudomása van arról, hogy a Fesztivál ideje alatt kép- és hangfelvétel készülhet róla, mely kép- és hangfelvétel készítéshez, marketing célból való felhasználásához hozzájárul.

  1. Záró rendelkezések

4.1. A Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatálya alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a vonatkozó törvényekben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll.

4.2. A jelen ÁSZF-ből származó jogvitákat a felek minden esetben megkísérlik békés úton rendezni, azonban amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájukra a magyar bíróságok joghatóságát, és Székesfehérvári Járásbíróság vagy Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A fogyasztó Felhasználó a Fesztivál tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató e-mailcímére küldött üzenetével terjesztheti elő. Amennyiben a Fesztivál és a fogyasztó Felhasználó között esetlegesen kialakult fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, úgy a jelen pontban hivatkozott bírósági út helyett a Felhasználó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat.

Kérdésed van? Keress minket!

Támogatóink